Sprzedaż prawa własności do nieruchomości gruntowej niezabudowanej położonej w Rudzie Śląskiej przy ul. Cynkowej-Kokota

Sprzedaż prawa własności do nieruchomości gruntowej niezabudowanej położonej w Rudzie Śląskiej przy ul. Cynkowej-Kokota

 

OGŁASZAMY SPRZEDAŻ PRAWA WŁASNOŚCI DO NIERUCHOMOŚCI GRUNTOWEJ NIEZABUDOWANEJ POŁOŻONEJ W RUDZIE ŚLĄSKIEJ PRZY UL. CYNKOWEJ – KOKOTA BĘDĄCEJ WŁASNOŚCIĄ SPÓŁKI MIĘDZYGMINNE TOWARZYSTWO BUDOWNICTWA SPOŁECZNEGO SP. Z O.O. W TARNOWSKICH GÓRACH ORAZ DOKUMENTACJI PROJEKTOWO-TECHNICZNEJ NA BUDOWĘ OSIEDLA MIESZKANIOWEGO

 

     I. ORGANIZATOREM SPRZEDAŻY JEST: Międzygminne Towarzystwo Budownictwa Społecznego Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Tarnowskich Górach przy ulicy Towarowej 1.

  II.  MIEJSCE SKŁADANIA OFERT: Międzygminne Towarzystwo Budownictwa Społecznego Sp. z o.o., ul. Towarowa 1, 42-600 Tarnowskie Góry oraz e-mailowo: sekretariat@mtbstg.pl

III.  PRZEDMIOT SPRZEDAŻY:
1. Niezabudowana nieruchomość gruntowa położona w Rudzie Śląskiej przy ul. Kokota – Cynkowej, oznaczona w ewidencji gruntów, prowadzonej przez Referat Ewidencji Gruntów i Budynków Urzędu Miasta w Rudzie Śląskiej jako działka ewidencyjna nr 3696/189 o powierzchni 1.9927 ha – obręb nr 5, Bielszowice, oznaczenie użytków: Bp – zurbanizowane tereny niezabudowane lub w trakcie zabudowy, arkusz mapy nr 4,  dla której prowadzona jest przez Sąd Rejonowy w Rudzie Śląskiej V Wydział Ksiąg Wieczystych księga wieczysta nr GL1S/00020978/0. Dojazd od ulicy Cynkowej drogą asfaltową i wybrukowaną kostką.
2. Dokumentacja techniczna na którą składa się projekt budowany, projekt wykonawczy, specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót, przedmiary, kosztorysy oraz wersja cyfrowa.  Dokumentacja projektowa została wykonana przez biuro architektoniczne Architekt Aleksander Skupin Sp. z o. o. w roku 2015. Projekt budowlany obejmuje budowę osiedla mieszkaniowego w tym 3 typy zabudowy szeregowej, na które składają się 34 segmenty, 2 typy zabudowy wolnostojącej wraz z infrastrukturą i zagospodarowaniem.

Wraz z dokumentacją techniczną przeniesione zostaną majątkowe prawa autorskie do dokumentacji w zakresie następujących pól eksploatacji:

a)  zwielokrotnianie i utrwalanie utworów przy użyciu wszelkich dostępnych technik (a w tym techniką kserograficzna, fotokopiowania, techniką elektroniczną, zapisu magnetycznego, techniką cyfrową, wprowadzanie do pamięci komputera).

b)  w zakresie wystawiania w reklamach, ofertach w inny publiczny sposób, w tym sieci i sieciach zamkniętych, a także do publicznego udostępniania, w szczególności na potrzeby postępowania prowadzonego przez Zamawiającego celem wyłonienia wykonawcy robót budowlanych w zakresie inwestycji, w tym prowadzonego na podstawie przepisów o udzieleniu zamówień publicznych oraz wszelkich innych postępowań prowadzonych przez Zamawiającego lub na jego zlecenie.

c)  w zakresie wykorzystywania do celów marketingowych lub promocji, w tym reklamy, sponsoringu, promocji, sprzedaży, a także do oznaczania lub identyfikacji produktów i usług oraz innych przejawów działalności Zamawiającego lub podmiotów z nim powiązanych, a także przedmiotów jego własności, a także do celów edukacyjnych lub szkoleniowych.

Przedmiot sprzedaży ma charakter niepodzielny, co oznacza, że nie dopuszcza się składania ofert wyłącznie w zakresie pkt. VI ppkt 1 lub ppkt 2.

IV.  CENA WYWOŁAWCZA:

Cena wywoławcza za przedmiot sprzedaży wynosi 3.000.000,00 zł (słownie: trzy miliony złotych 00/100) i nie zawiera podatku VAT.

 V.  Dodatkowe informacje można uzyskać pod nr tel. 505 810 363 oraz w siedzibie organizatora tj. MTBS Sp. z o.o. ul. Towarowa 1, Tarnowskie Góry.

 Ta strona używa pliki cookies, dzięki którym nasz serwis może działać lepiej.Kliknij i dowiedz się więcej.

Rozumiem

fake watches https://www.heroreplica.com/ https://www.leapreplica.com fake watches replica rolex replica rolex rolex replica fake-watch.cn http://www.wannareplica.com rolex replica replica watches fake rolex firmreplica.com fake watches rolex replica exitreplica https://www.editreplica.com/ https://buybestreplicas.com replica watches fakerolex-watch.net