z2Zabrze, Żywiecka Knurów, 1 Maja z5z4
Kontakt
Pn-Pt
7.00 - 15:00

Adres:
ul. Towarowa 1
42-600 Tarnowskie Góry

 

Pogotowie awaryjne:

692 445 859

po godz. 15.00 i w dni wolne

 

 

 

 

 

 

 

Ogłoszone
Opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej termomodernizacji oraz audytu energetycznego, kosztorysów i przedmiarów robót w istniejącym budynku mieszkalnym wielorodzinnym przy ul. Srebrnej 8 w Miasteczku Śląskim.

Międzygminne Towarzystwo Budownictwa Społecznego Sp. z o.o.  działając w imieniu WM ul. Srebrna 8 w Miasteczku Śląskim  zaprasza do złożenia ofert na zadanie pn. „Opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej termomodernizacji oraz audytu energetycznego, kosztorysów i przedmiarów robót  w istniejącym budynku mieszkalnym wielorodzinnym przy ul. Srebrnej 8 w Miasteczku Śląskim”.

Zakres prac obejmuje:

 1. Wykonanie Audytu energetycznego.

 1. Opracowania dokumentacji projektowo–kosztorysowej termomodernizacji  budynku, która powinna uwzględniać w szczególności:

 • Demontaż i utylizacja azbestu.

 • Ocieplenie ścian zewnętrznych.

 • Ocieplenie stropodachu.

 • Remont loggii z wymianą balustrad.

 

Oferta powinna uwzględniać nadzór autorski na zasadach zawartych we wzorze umowy.

 

Zastrzega się możliwość udzielenia części zamówienia lub rezygnacji z całości zamówienia

 

Ofertę prosimy złożyć w nieprzeźroczystej, zabezpieczonej przed otwarciem kopercie. Kopertę należy opisać następująco:

Zapytanie ofertowe na wykonanie zadania pod nazwą

„Opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej termomodernizacji oraz audytu energetycznego w istniejącym budynku mieszkalnym wielorodzinnym przy ul. Srebrnej 8 w Miasteczku Śląskim”

 

 

Oferta powinna zawierać:

 • Aktualny odpis z właściwego rejestru lub Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej wystawionego nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert w niniejszym postepowaniu.
 • Uprawnienia budowlane w zakresie projektowania, kwalifikacje do wykonywania audytu energetycznego oraz przynależność do Izby Inżynierów Budownictwa
 • Oświadczenie oferenta o zapoznaniu się z treścią umowy o wykonanie prac projektowych i akceptacji warunków w niej zawartych (w formularzu ofertowym)
 • Termin wykonania
 • Cenę

 

Termin składania ofert: 20.03.2018r., godz. 10:00

 

Miejsce składania ofert: Międzygminne Towarzystwo Budownictwa Społecznego Sp. z o.o.

ul. Towarowa 1, 42-600 Tarnowskie Góry, sekretariat pokój 203.