Klauzula informacyjna odnośnie RODO

Zgodnie z art. 13 ust.1 i 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie  ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (Dz.Urz.UE L z 2016 r. Nr 119, s.1) informuję, że:

  1. Administratorem danych osobowych jest Międzygminne Towarzystwo Budownictwa Społecznego Sp. z o. o. z siedzibą w Tarnowskich Górach ul. Towarowa 1 (zwana dalej Spółką).
  2. Spółka wyznaczyła Inspektora Ochrony Danych Osobowych  z którym można się skontaktować poprzez Sekretariat Spółki telefonicznie pod numerem telefony 32 380 90 06 lub drogą elektroniczną na adres: sekretariat@mtbstg.pl.
  3. Dane osobowe przetwarzane będą w celach niezbędnych dla zawarcia umowy najmu i realizacji postanowień tam zawartych, rozliczenia czynszu najmu i innych opłat związanych z najmem, prowadzenia postępowań sądowych i egzekucyjnych należności związanych z najmem i korzystaniem z lokalu, a także do realizowania procesu zarządzania nieruchomościami wspólnymi w zakresach wynikających z przepisów prawa na podstawie przepisów ustawy z dnia 15 września 2000 r. Kodeks spółek handlowych (Dz. U. Nr 94, poz. 1037, z późn. zm. ), ustawy z dnia 26 października 1995 r. o niektórych formach popierania budownictwa mieszkaniowego (Dz. U. z 2000 r. Nr 98, poz. 1070 z późn. zm.), ustawy z dnia 21 czerwca 2001r. o ochronie praw lokatorów, mieszkaniowym zasobie gminy  i o zmianie Kodeksu cywilnego  (Dz. U z 2005r.Nr 31, poz. 266 z późn. zm.), ustawy z dnia 24  czerwca 1994r. o własności lokali, ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny (Dz. U. Nr 16, poz. 93, z późń. zm.) o najmie, przepisów ustawy z dnia 20 grudnia 1996 r. o gospodarce komunalnej (Dz. U. z 1997 r. Nr 9, poz. 43, z późn. zm.), która w rozdziale trzecim zawiera regulacje dotyczące spółek z udziałem samorządu terytorialnego  i postanowień niniejszej umowy. Zakres przetwarzanych danych osobowych obejmuje dane niezbędne do realizacji niniejszych celów. Regulacje prawne na podstawie, których przetwarzamy dane osobowe to art. 6 ust. 1 lit b RODO (wykonanie zawartej umowy najmu lub podjęcie działań na na żądanie przed jej zawarciem), art. 6 ust. 1 lit. c RODO (wykonanie obowiązków prawnych ciążących na nas jako administratorze danych wynikających z realizacji procesu zarządzania nieruchomościami wspólnymi) .
  4. Odbiorcą danych będą kontrahenci oraz wykonawcy realizujący zlecenia i umowy na rzecz MTBS Sp. z o.o. oraz wspólnot  mieszkaniowych zarządzanych przez Spółkę.
  5. Państwa dane osobowe będą przechowywane przez cały okres trwania umowy oraz minimum 128 miesięcy po zakończeniu umowy najmu i zdaniu lokalu lub na okres dłuższy, jeśli uzasadnia to cel przechowywania tych danych.
  6. Posiadają Państwoprawo dostępu do treści swoich danych, prawo do żądania sprostowania przekazanych nam danych osobowych, prawo żądania usunięcia przekazanych nam danych osobowych, przy czym Pani/Pana dane mogą zostać całkowicie usunięte po upływie co najmniej 128 miesięcy licząc od daty wypowiedzenia/rozwiązania umowy najmu i zdania lokalu mieszkalnego, prawo żądania ograniczenia przetwarzania przekazanych nam danych osobowych oraz wnoszenia sprzeciwu wobec ich przetwarzania oraz prawo do przenoszenia przekazanych nam danych osobowych, jednakże zrobimy to tylko jeśli takie przesłanie jest technicznie możliwe.
  7. Mają Państwo prawo do wniesienia skargi do Prezesa Ochrony Danych Osobowych, gdy uznają Państwo, iż przetwarzanie danych osobowych Państwa dotyczących narusza przepisy ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r.
     

Ta strona używa pliki cookies, dzięki którym nasz serwis może działać lepiej.Kliknij i dowiedz się więcej.

Rozumiem